24102018 - Referat generalforsamling

Referat fra 1. ekstra ordinær generalforsamling d. 24/10 2018.

26032018-Generalforsamling i SLS

Referat fra generalforsamling 2017

Ekstra ordinær generalforsamling d. 18/4 2016.

Referat

fra ekstra ordinær generalforsamling i Stenlille Sportsrideklub

d. 18.04.2015

Velkommen: I vedtægterne står der ikke hvordan reglerne er i forhold til hvornår en ekstra ordinær generalforsamlingen skal være varslet. Derfor konkluders det af Generalforsamlingen afholdes. Der er 30 stemmeberettigede medlemmer i klubben, af disse er 25 mødt op til generalforsamlingen.

Valg af dirigent: Tina Foldager

Valg af referent: Line Bak Josephsen

Valg af stemmetællere: Jesper Nielsen D4 klubkonsulent og Helle Madsen Formand D4

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendes

_____________________________________________________________________________________

Dagsorden:

Punkt 1:

Klubben har under de hidtidige forhandlinger og konflikter valgt at opsige deres lejemål, på Stenlille Ridecenter med endeligt ophør d.31.05.2016. En beslutning dele af den senest dannede bestyrelse ikke er enig i, for det første fordi at klubben ikke kan præsenteres et alternativ. Dernæst må det forventes, at betyde medlemsnedgang samtidigt er en evt. Flytning uden hensyn og gavn for rideskolens elever som også er medlem af klubben.

Vi er en sportsklub, som bla. Lever af at afholde stævner, på baggrund af alle uoverensstemmelser er første planlagte stævne, efter seneste ordinær generalforsamling aflyst hvilket set med undertegnedes øjne kunne have været undgået såfremt, den samlede bestyrelse kunne have arbejdet sagligt på, at få orden på kontrakt og aftaler med udlejer.

Incitamentet for at ophæve opsigelsen af lejekontrakten og dermed indgå ny kontrakt med stedets ejer, beror på en positiv dialog bestyrelsen har indledt med et brev til udlejer, herefter har Pia Holst og Jane Reimann afholdt et møde med udlejer, hvor betingelser for ny kontrakt blev gennemgået i god ro og orden og med fælles forståelse og enighed. Dog uden at der ved mødet kunne blive truffet konkrete beslutninger, idet at noget sådan naturligvis skal drøftes med den samlede bestyrelse.

Budskabet fra mødet blev modtaget blandet i den øvrige bestyrelse, da særligt to medlemmer, formand Dorthe Christensen og Preben Andreasen, ikke så det nødvendigt med yderligere drøftelse om at forblive på Stenlille Ridecenter. Der var ej heller tilslutning til, at spørge klubbens medlemmer til råds om hvorvidt klubben skal forblive på Stenlille Ridecenter eller fraflytte stedet.

Enevælde har aldrig været sundt i demokrati, derfor bedes klubbens medlemmer stemme om hvorvidt man ønsker, at bestyrelsen skal fortsætte den positive dialog og indgå ny kontrakt med stedets udlejer således, at klubben kan fortsætte under samme tag med et bedre aftale grundlag og samarbejde i sigte.

På den ekstraordinære general forsamling stemmes der derfor om, om medlemmerne ønsker at bestyrelsen skal fortsætte med at have tilholdssted på Stenlille rideskolen eller om der skal arbejdes på at finde et andet tilholdssted.

Det er ifølge dansk rideforbund, bestyrelsen der udarbejder med kontrakten. Generalforsamlingen kan ikke bestemme hvad der skal stå i kontrakten.

Der kan på generalforsamlingen diskuteres ønsker til indholdet.

Pias motivation for indkaldelse til generalforsamlingen: Jeg kommer ind ude fra og forsøger derfor at have en objektiv tilgang til situationen. Jeg ønsker at have en velfungerende rideklub i lokalområdet. Stenlille rideskole fungere som et godt sted med gode rammer for en rideklub som kan tilgode se breder såvel for privatryttere og rideskole elever. Kunne fornemme at der var uafklarede forhold i bestyrelsen og stedet udlejer. Jeg prøvede at indgå i dette med et åbent sind og prøve at afdækket hvordan dette er gået i hårdknude. Jeg er ny og jeg ser derfor at det er min opgave at forsøge at løse denne problemstilling. Dialogen med udlejer er genoptager, (Jane og Pia) mødtes med Jørgen og Rita for at drøfte mulighederne for et forsat samarbejde og en kontrakt som kunne være fordelagtig for både rideklubben og udlejer. Det opfattes som om at der kunne komme en løsning. Bestyrelsen var dog af delte mening i forhold til om der skal arbejdes videre med dette samarbejde. Pia fortæller at hun har fået henvendelser fra 40 mennesker der er positive i forhold til at blive på Stenlille. Alle disse 40 personer er ikke stemmeberettigede og en del er ikke ej hellere medlemmer i 2016. Pia tror ikke at Preben og Dorthe er interesserede i at arbejde positivt i forhold til at sikre en positiv dialog og samarbejde med udlejer. Jeg har derfor bragt pkt. 2 på dagsorden. Begrundelsen er at Dorthe og Preben ikke ønskede at spørge medlemmerne om de har lyst til at blive på Stenlille eller ej. Bestyrelsen har ikke haft lagt referat ud på hjemmesiden. Jeg har fremkommet med overvejelser omkring muligheden for at Stenlille rideklub kunne være på mit lejemål. Men der har ikke været beslutninger vedr. dette. Jeg er dog af den opfattelse at der ikke er grund til at flytte rideklubben fra Stenlille rideskole.

Helle: Der er ikke lavet nogle egentligt referat fra de sidste to møder. Det der ligger på hjemmesiden er mine egne notater. Pia har som næstformand heller ikke selv udvist interesse for at få lavet referater, der kunne offentliggøres. Derudover mener jeg ikke at man kan bruge udsagn fra mennesker der end ikke er medlemmer i klub til noget.

Preben: Jeg har været en stor del af dette i meget lang tid. Ærgerligt at Pia ikke har været der i den daglige omgang og ikke har været med til at lagt arbejdstimer på stedet, da hun så nok ville have en anelse forståelse for hvad det er vi andre har oplevet på stedet. Vi er en splittet bestyrelse. Pia har splittet bestyrelsen. Jeg ønsker at klubben bygger på regler og love ikke på løgne og smedekampagner. Der er mellem bestyrelse og udlejer uenighed omkring hvor mange timer ride klubben skal leje faciliteter hos ridecentret. Hvis rideklubben skriver under på at de lejer rideskolens faciliteter mere end der er reelt (Og at rideklubben derfor få for mange penge fra kommunen), det er bedrageri. Vi ønsker et godt klublivet på Stenlille til en rigtige leje. Derudover nævnes det at udlejer ikke har ønskes nye tiltag til arrangementer. Opremser en række meget følelsesladet episoder, som eksempler på hvad der er børn / voksne medlemmer af klubben og bestyrelsesmedlemmer har været udsat for på Stenlille ridecenter.

Alice korrigere at ikke er korrekt at klubben ikke har haft lyst til at arrangere andre typer at stævner end spring og dressur.

Preben: Nej det er ikke klubben, men udlejer der ikke har ønsket nye tiltag. Der blev afprøvet agility ved en rideundervisningstime, du som underviser og eleverne synes det var sjov, men Jørgen var modstander af det, da det iflg ham ikke havde noget med ridning at gøre.

Rita: korrigere at det ikke korrekt at der bliver gjort noget for bredden. Der har været juletræsfest, jule stævne, fastelavn og ringridning, rideskole stævne for rideskolen. Der har dog ikke været deltager fra bestyrelsen. En understregning af at bestyrelsen ikke bakker op om bredden.

Aino: Spørg indtil hvad man har gjort i forhold til kommune, når der er ansøgt om tilskud til husleje mm. For at undgå svindel ?

Jane: Jeg mener at det er vigtigt at der er opbakning fra medlemmerne i forhold til om klubben skal være på Stenlille rideskole eller om rideklubben skal flytte. Jane fortæller at Jørgen og Rita ikke ønsker Preben i bestyrelsen. Dorthe har der ikke være tale om. Pia har ved mødet med Jørgen og Rita holdt fast i, at det ikke er Jørgen og Rita der bestemmer hvem der skal være i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er demokratisk valgt og derfor kan Jørgen og Rita ikke vælge hvem der er medlem af bestyrelsen.

Helle: Til Rita, det er ikke korrekt det du siger, klubben bakker op om bredden. Fastelavn aflyste du dagen før, og det har været svært for alle i bestyrelsen at deltage, når det var et fælles arrangement, når du og Jørgen har sagt til 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer i 2015 at de ikke var velkommen på stedet, medmindre det ikke kunne undgås når klubben holdt stævner. Ang. rosetter, så har du hver gang du har skrevet til mig, fået rosetter udleveret, og denne udgift har klubben afholdt for jer til rideskole stævner, dog ikke ved det sidste påskestævne, men du har selv valgt kun at lave stævnet for rideskoleeleverne og ikke åbne op for de private rytter i klubben som der ellers har været i de sidste 2 år. Det var jer der sidste år ved klubmesterskabet i spring forhindrede bredden ( rideskoleeleverne) i at deltage, ved at trække alle rideskole heste/ponyer fredag aften som klubmesterskabet skulle holdes om søndagen. Dette gjorde at der var 15 starter af rideskoleelever der ikke fik lov at ride om klubmesterskabet.

Helle til Aino: Jeg har som kassere i år valgt at tage sagen lidt i egen hånd, af hensyn til de samarbejdes vanskeligheder der har været i bestyrelsen siden generalforsamlingen i februar, så jeg har rådført mig med jurister i DRF og har ligeledes talt med kommunes medarbejdere i kultur og fritids afd. Begge steder er jeg blevet rådgivet til at angive det faktiske antal timer klubben har benyttet sig af faciliteterne på Stenlille Ridecenter, det vil sige at der i ansøgning om lejetilskud for 2015 er anført 500 timer og ikke 1400 timer som står i kontrakten, da det ville være svindel at skrive de 1400 timer ind.

Maria: Jeg føler ikke at jeg har noget personligt udestående med nogle i rideklubben. Jeg vil meget gerne blive på stedet, men det piner mig at se gang på gang at bestyrelses medlemmer bliver svinet til. Jeg vil gerne have at alle skal have det godt. Jeg har spurgt mange gange om vi kunne hjælpe til stævner osv., men vi har hver gang fået nej.

Dorthe: Jeg beklager at bestyrelsen endnu engang sidder her som en splittet bestyrelse. Flere af bestyrelsens medlemmer har ikke været velkommen på stedet. Vi har formået at få vores gæster til at føle sig velkommen på stedet. Vi oplever at udlejer ikke behandler medlemmer og bestyrelsesmedlemmer fair og afviser dem fra at være på stedet. Vi oplever at børn bliver udsat for ubehagelige oplevelser fordi udlejere har personlige udfordringer med deres forældre. Uacceptabelt at Pia nu kræver at vi kun må tale om det der er sket siden hun er trådt ind i bestyrelsen. Det er ikke korrekt at udlejer har vetoret i forhold til hvem der må være med i bestyrelsen. Jeg oplever at du til fulde levere den vetoret de vil have. At Preben og jeg har sagt at vi ikke ønsker at medlemmerne bliver hørt er ikke sandt. Ved bestyrelsesmødet d. 23/3 blev vi alle enig om at jeg skulle kontakte D4 klubkonsulenten for rådgivning, dette svar kom den 26/3 og nåede aldrig at blev drøftet af bestyrelsen, før Pia havde begæret afholdelse af ekstra ordinær generalforsamling.

Preben fortæller at Dorthe, Helle og Preben har været i dialog med et ny ridecenter,hvor der har været mulighed for sociale arrangementer osv. På dette sted er man i gang med at anlægge springbane udendørs, der er udendørs dressurbane og mulighed for at afholde stævner osv. En anden mulighed kunne også være at leje faciliteter andet sted for at kunne af holde større stævner, hvis det er det medlemmerne ønsker.

Helle: Alle fra bestyrelsen i 2015 har været ude og se på steder, og der er talt meget frem og tilbage om mange forskellige steder i løbet af hele 2015. Da den siddende bestyrelse i 2015, forgæves havde forsøgt at få en dialog i gang mellem udlejer og bestyrelsen for at få et bedre samarbejde, men dette blev afvist af udlejer.

Der skal ved en kommen kontrakt vær obs. på at regler og lovgivning jævnfør folkeoplysningsloven. - at der ikke betales leje i forhold til de timer hvor der drives rideskole. Er der adgang (Vær obs. på hvor mange ryttere der skal være i ridehuset for at dette tæller – tjek hvad kommunen kræver) 4 timer om ugen for medlemmerne så er det helt efter loven at der betales.

Vejledende afstemning: Der stemmes om hvorvidt medlemmerne ønsker at rideklubben skal have tilholdssted på Stenlille ride center. Der er 25 stemmeberettigede på generalforsamlingen. Det er en anonym afstemning. Der er 12 personer der stemmer for, der er 13 personer der stemme imod og 0 stemmer der stemmer blankt.

Pkt. 2: Mistillidsvotum

Der stemmes om hvorvidt medlemmerne ønsker at Preben og Dorthe afsættes fra bestyrelsen. Der er 25 stemmeberettigede på generalforsamlingen. Det er en anonym afstemning. Der er 11 personer der stemmer for, der er 13 personer der stemme imod og10 stemmer der stemmer blankt. Derfor fortsætter Preben og Dorte i bestyrelsen. Pia Holst vælger på baggrund af dette at fratræde bestyrelsen.

Helle påtager sig ansvaret for at bestyrelsen kan få talt sammen og finde ud af hvad der skal ske. Der meldes ud til medlemmerne senet d 1/5-2016.

Pkt. 3 såfremt pkt. 2 gennemføres skal der vælges 2 nye medlemmer.

Da der ikke er flertal for at Dorthe og Preben skal forlade bestyrelsen, vælges der ikke nye medlemmer for disse. Pia Holst vælger at trækket sig fra bestyrelsen, da punkterne på dagsorden gik hende imod, i stedet træder suppleanten Tine Ibsen ind i bestyrelsen. Medunderskriver Jane Reimann vælger at blive siddende i bestyrelsen.

 

Generalforsamling d. 16/2 2016

Generalforsamling i SLS.

Tirsdag d. 16/2 2016 Kl. 19.00

Der fremmødte 38 personer, hvoraf de 20 var stemmeberettigede.

 

1. Valg af dirigent og referent.

Helle S. Madsen formand for D4 blev valgt.

Helle Bøgelund blev valgt til referent.

Dirigenten starter med at fastslå at generalforsamlingen er indkaldt korrekt, samt forslag om at der byttes rundt på punkt 10 og 11 i forhold til dagsorden, så eventuelt tages før der overrækkes pokal, der er ingen indvendinger mod dette.

2. Bestyrelsens beretning.

V/ formand Dorthe Christensen. Se bilag nederst.

Beretningen blev godkendt.

Alice Flygenring kaldes op og får på vegne af bestyrelsen overrakt en gave samt blomster som tak for sin store indsats som formand.

3. Reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

V/ kassere Helle Bøgelund.

Årsregnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for 2016.

v/ kassere Helle Bøgelund.

Der er et enkel medlem der ikke ønsker at godkende budgettet eller regnskab, da der er budgetteret med et underskud og derpå forhånd ikke er regnet med overskud fra nogle stævner. Ellers vedtog resten af salen budgettet.

5. Indkommende forslag.

5A – Bestyrelsens forslag til modernisering af klubbens vedtægter.

Se bilag 1 og 2.

v/ Preben Andreasen.

Der er 17 der stemmer for bestyrelsens forslag. 3 stemmer imod. De nye vedtægter blev hermed vedtaget, med over 2/3 dels flertal.

Dog mente Rita at rideskoleelevernes forældre har stemmeret, og at det ikke er rigtigt at der med dem dirigenten har delt stemmesedler til, Rita kommer til dirigentbordet med et print fra et opslag om en forældre der havde spurgt indtil i DGI, om hun har stemmeret ved en generalforsamling i sin datters klub, (dette havde intet med SLS at gøre). Det skaber lidt debat i salen, men Dirigenten fastholdt klubbens hidtidige vedtægter at disse forældre ikke har stemmeret jf. klubbens vedtægter. Hvis dette skal komme på tale, skal det fremsættes som ny vedtægtsændring ved en generalforsamling. 

5B – Rita Hansens forslag til vedtægtsændring.

Se bilag 3.

§ 11 3. sidste linie slettes (Der kan ikke stemmes ved fuldmagt)

Dirigenten mener at dette punkt bortfalder, da punkt 5A lige er blevet vedtaget. Rita vil gerne have punktet op, bliver punktet diskuteret. Bestyrelsen henstiller til dirigenten at der bliver stemt om punktet.

3 stemmer for. 15 stemmer i mod. Ændringen blev ikke vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kassere Helle Bøgelund – ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Heidi Larsen – ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen indstiller Pia Holst.

Der er ingen andre der ønsker valg.

Pia Holst og Helle Bøgelund bliver valgt. Begge valgt for 3 år i henhold til de nye vedtægter.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Jane Reimann ønsker genvalg og Tine Ibsen ønsker valg, da ingen andre meldte sig, blev de valgt. Jane Reimann er 1. suppleant og Tine Ibsen 2.suppleant. Begge er valgt for 1 år.

8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter.

Manja Vang Olsen ønsker genvalg, og bliver valgt som juniorrepræsentant.

Rebecca Graudins og Anna Bak Josephsen bliver valgt som juniorsuppleanter.

Alle junior er valgt for 1 år.

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

Heidi Larsen bliver valgt til revisor, og Line Bak Josephsen som revisorsuppleant.

I forbindelse med diverse valg opstår der en masse tomult på mødet, da der er 3 stemmeberettigede, der er åbenlyst giver udtryk for deres utilfredshed med de af bestyrelsesmedlemmerne der ikke er på valg, samt dem der lige er blevet valgt. Dette fører til at et medlem forlader generalforsamling efter at være kommet med diverse skældsord mod et bestyrelsesmedlem, og efterfølgende har et andet medlem en meget truende adfærd overfor et bestyrelsesmedlem, hvor alle ved dirigentbordet føler sig truet, medlemmet vælger dog efter at være blevet stoppet, at forlade mødet.

Bestyrelsen henstiller til at alle under 18 år forlader salen, så luften kan blive renset uden at børnene skal være vidner til dette. Kort tid efter vælger det sidste utilfredse medlem også at forlade generalforsamlingen, dog vil Rita først gerne sige tak til Alice for det store stykke arbejde hun ligger i alle klubbens stævner. Rita gav Alice en blomst for hendes arbejde.

10. Eventuelt.

A - Emily Holst spørg om der når at komme et stævne mere før d. 10/4 ?

Der bliver svaret at der normalt afholdes i forbindelse med påsken et rideskole stævne m/ private klasser i dressur, der er endnu ikke aftalt noget endeligt om dette stævne, men det vil snarts blive meldt ud via hjemmesiden og Facebook.

B- Bestyrelsen opfordre klubbens medlemmer til at melde sig til et stævneudvalg, da bestyrelsen har brug for hjælp, hvis klubben forsat skal kunne blive ved med at afholde stævner.

 

11. Overrækkelse af Vandrepokaler til rangliste vindere, samt rideskole cup vindere.

Rideskole cuppen:

1. plads – Fiona Reimann

2. plads – Marie Haugaard

3. plads – Rebecca Graudins

Dressur – Pony

1. plads – Mille Rovsing Olsen

2. plads – Ellen Falkenborg Lorenzen

3. plads – Josefine Bøgelund

Dressur – Hest

1. plads – Maria Strandberg Jakobsen

2. plads – Gitte Gerber

3. plads – Alice Flygenring

Spring – Pony

1. plads – Josefine Bøgelund

2. plads – Mille Rovsing Olsen

3. plads – Sarah Reenberg

Spring – Hest

1. plads – Alice Flygenring

2. plads – Gitte Gerber

3. plads – Gitte Gerber

Formandens beretning 2016.

- Vi går nu den lyse tid i møde og det er blevet tid til generalforsamling.

År 2015 startede med fastelavn d. 15/2, hvor der var godt med udklædte børn og voksne.

Generalforsamling forgik d. 25/3, hvor der kom lidt udskiftning i bestyrelsen, da der var et tidligere bestyrelsesmedlem der ikke ønskede genvalg, nye suppleanter kom til og for første gang i mange år blev der valgt juniorrepræsentanter til bestyrelsen, som vi har haft meget glæde af i det forgangene år. Da vi har fået mange gode ideer og input fra de unge i klubben.

I april blev der afholdt et rideskole stævne m/ privatklasser og et B-O springstævne med inviterede klubber, samt en arbejdsdag, dog var vejret ikke helt med os, men noget blev der dog lavet, vi sluttede for første gang i mange år af med spisning og hygge.

Maj måned stod den på udvidet dressurstævne, her kunne vi godt have ønsket at vejret havde været lidt mere med os.

Juni, vi blev tilbudt at være med til Dyreskuet i Roskilde, men da vi ikke havde mulighed for at skaffe hjælpere nok, måtte vi desværre afmelde denne mulighed for at tjene penge til klubben.

Skt. Hans blev aflys pga for få tilmeldte.

Sommerferie blev markeret med udvidet dressur og spring stævne med klubmesterskab. Dette blev dog en noget blandet fornøjelse, da DRF desværre underkendte springbanen, så spring stævnet måtte i sidste øjeblik rykkes til dressurbanen og dette fik den triste bivirkning at rideskole heste/ og ponyer blev trukket fra start, så der var 15 starter af rideskoleelever der desværre ikke måtte stille op til springstævnet.

Juli var alle på ferie og ladede op til efterårets planer.

August stævne som plejer at være både dressur og spring, blev lagt om så der begge dage blev redet dressur, da vi jo ikke kunne benytte udendørsspring banen, og da vi ikke ønskede at rideskoleeleverne igen blev udelukket fra at deltage i klubstævner.

September havde vi igen tilbuddet om at tjene penge som hjælper ved Store Hestedag, men held i uheld var der igen mangel på hjælpere, men vejret var hellere ikke det bedste.

- Halloween stævnet blev igen til et B-O springstævne, men rigeligt tilmeldte starter, da vi fra bestyrelsen side ikke ønskede ligeså mange som i 2014. Da vi ved en del stævner har haft problemer med at skaffe hjælpere, af mange forskellige årsager, dette er et emne der bliver arbejdet meget med i bestyrelsen hvordan vi får løst denne problematik. Derfor var det også indført ved stævnet at alle klubmedlemmer der stiller til stævne skal yde 2 timers hjælp. Det forløb godt og det er nok det der bliver reglen fremover.

December startede ud med den gode gamle tradition med juletræsfest, igen var der god opbakning og alle børn/ som voksne havde en god eftermiddag.

Klubben fik derudover hurtigt lavet et godt og hyggeligt Julesløjfe dressurstævne efter henvendelse fra Wonderful Lifestyle om at samarbejde om et par stævner hvor Pia Holst sponserede præmier sammen med Foss Foto til ikke alle helt almindelige placeringer, men hvor der også var flotte gaver til bedste udklædt, mest smilende rytter, og den der red til laveste % .

3.juledag blev der afholdt rideskole stævne med private klasser.

- Året har som helhed været godt for klubben, dog har vi i bestyrelsen haft mange udfordringer, vi har forsøgt at arbejde med efter bedste evne.

- Vi fik hurtigt konstitueret os efter sidste generalforsamling, og var alle enige om at samarbejdet mellem klubben og Ridecentret skulle forbedres. Så vi indbød til samarbejdsmøde i starten af maj 2015, dette endte dog ud med ingenting, da Ridecentret valgt at takke nej, da de på daværende tidspunkt ikke havde overskud til det, og de valgt at samarbejdet skulle gå via Alice og ikke involver resten af bestyrelsen.

Dette har året igennem givet mange udfordringer ved alle klubbens aktiviteter, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer er lige velkommen på stedet.

- Som efteråret kom, kom der nye udfordringer, da vi var nød til at sige pænt farvel til vores daværende formand Alice, da Sorø kommune iflg. Folkeoplysningsloven ikke må udbetale tilskud til klubber, som har bestyrelsesmedlemmer, der samtidig er ansat af udlejer, og som de økonomiske tider er, ville klubben ikke kunne overleve uden disse tilskud.

- Ud over dette kom der ekstra bekymringer, da nye budgetbesparelser for 2016 blev varslet fra Sorø kommune, dette vil komme til at ramme lokale- og medlemstilskud samt foreningstilskud. I skrivende stund er der forsat ingen der ved hvad det helt betyder i kroner og øre, men vi er blevet varslet mundtligt med at vi skal regne med mindst 10.000,-kr. sammenlagt i mindre udbetaling af tilskud i 2016 end forventet.

 

- Sidst men ikke mindst kan vi oplyse, at der forsat er en udfordring vedr. lejekontrakten idet, vi d. 27.1.2016, hvor bestyrelsen underskrev lejekontrakten i forhold til det der blev aftalt på mødet mellem bestyrelsen og udlejer,

Har afventet underskrift fra udlejer på lejekontrakten

Klubbens medlemmer har dog ikke grund til bekymring, idet klubben til enhver tid vil løse en evt. problematik om tilholdssted indenfor Sorø kommune til bedst gavn og glæde for klubbens medlemmer og de gode arrangementer

 

Efter generalsamling konstituerede bestyrelsen sig.

Formand: Dorthe Christensen.

Næstformand: Pia Holst. Medlem 1 jf. de nye vedtægterne.

Kassere: Helle Bøgelund.

Sekretær: Preben Andreasen.

Bestyrelsesmedlem: Alexia Larsen Medlem 2 jf. de nye vedtægterne.

 

Generalforsamling den 25/3 2015

Generalforsamling den 25/3 2015 i Stenlille Sportsrideklub

Tilstede er der 23 personer

Referent er Selina Willerup

Følgende dagsorden for Stenlille Sportsrideklub, Generalforsamling 25. Marts 2015

 

1. Valg af dirigent.

- Følgende valg af dirigent blev Helle Bøgelund.

2. Bestyrelsens beretning v/ Alice Flygenring.

- Det er blevet dejligt vejr igen og snart går vi den glade tid i møde, hvor det bliver varmere i vejret og mere sol. Tide er kommet til generalforsamling, vi skal derfor se på året som gik. År 2014 startede med afholdelse af fastelavn, hvor der mødte ca. 40 børn og ligeså mange voksne. Det var en super hyggelig dag, hvor der var tøndeslagning og lege. Så havde vi fra klubbens side indstillet Lucy til en pris i DRF (bedste ungdomsleder) så det var fantastisk at opdage, at hun var den iblandt alle fra det danske land, som blev valgt til at modtage den ! Det er en kæmpe ære for vores klub og vi er selvfølgelig utrolig beæret.

D. 17 april afholdtes der et påskestævne & internt stævne. Der var 40 starter, dejligt og hyggeligt stævne. Så var det tid til den årlige aktivitetsdag, hvor vi havde en masse som kom for at give en hånd eller 2 til at hjælpemed at male dressurhegn og springene på springbanen. Vi fik desuden kreeret et zebraspring, som har fået en masse god omtale fra forskellige sider, Springbanen har generelt fået en masse positiv omtale fra udefrakommende pga de friske og glade farver.

Så kom stævne weekenden d. 9-10 maj, hvor vi havde over 130 starter. Selvom vejrguderne ikke helt var på vores side har vi fået masser af glade mennesker igennem, som meget gerne vil komme igen. Derefter afholdte vi Sct. Hans dag for børn og voksne, hvor vi hyggede og grillede til den helt store guldmedajle og der var naturligvis også en heks der blev brændt af på bålet, så dejligt at der er dage, hvor fællesskabet er i højsæde! Den 28- 29 juni afholdte vi igen stævne, denne gang i dressur og spring. Vi havde over 150 starter. Vejret var med os, så det var en dejlig weekend med en masse glade startende. Rideskolen gik på sommerferie, men der blev afholdt to ridelejre, hvor der var stor tilslutning især til den store, Det var nogen sjove og uforglemmelige dage pigerne fik, fik jeg at vide. Den 17-18 august afholdt vi igen udv. D stævne med klubmesterskab. Denne gang med over 180 startende. Lidt kedeligt vejr havde vi til dressur dagen, men folk mødte troligt op og stævnet forløb fint og 4 fik 4 nye klubmestre.

Så holdt vi Halloween springstævne d. 19 oktober og der var 160 ryttere som kom igennem på en dag. Der var desværre masser af regn på dagen, så hestene næsten skulle have svømmefødder på. Stævnet kunne derfor være forløbet bedre, men desværre er vi ikke herrer over vind og vejr. Det blev til en del fejlfri runder for ryttere, så folk tog glade hjem.

Der blev afholdt julearrangement, som igen iår var velbesøgt. Igen en masse glade børn og voksne som nød opvisning til hest, lucia, sang om juletræet, julelege og selvfølgelig kom julemanden forbi med godteposer, til stor glæde for de fremmødte børn. Den 28/12 afholdtes der julerideskole/ internt stævne med omkring 50 startende, som trodsede kulden og mødte op. Koldt, men godt.

Derudover har vi afholdt ryttermærke 1 & 2 i løbet af året, hvor alle som deltog – bestod. Tillykke til dem.

Vi kan desuden nævne, at klubben har søgt og fået sponsoreret nye sikkerhedsveste og hjelme, så vi er up to date med alle sikkerhedskrav for medlemmer, så alle kan færdes sikkert omkring heste og ponyer.

Vi har desuden været så heldige at få sponsoreret et nyt anlæg og højtalere fra Tuborg Fonden, takket være en kæmpe indsats fra Dorthes side mht. forhandlinger med dem. Vi glæder os til at benytte det til de kommende udendørsstævner i år. Vi har desuden fået købt 3 nye spændende spring, som vi glæder os til at vise frem når springbanen kommer ud. Vi elsker at forny os og vil hele tiden gerne forbedre os.

Vi forventer desuden at investere i spejle til ridehuset. Det er næste projekt.

Stævnedatoer for 2015 er kommet på plads, igen med en masse arrangementer på programmet. Se programmet for 2015 på klubbens hjemmeside.

Vi fra bestyrelsen er utrolig glade for at gøre en positiv forskel i klubben og takker for medlemmerne for hjælpen og jeres kæmpe store støtte.

3. Reviderede regnskab forlægges til godkendelse samt budget for 2015.

- Årsregnskab blev fremlagt til godkendelse af Helle Bøgelund, der er ikke følgende kommentarer fra fremmødte til årsopgørelsen.

- Årets anstrengelser har givet et flot årsresultatet med et overskud på 20531,-kr., og der er et flot overskud, trods flere større investeringer i 2014.

- Opgørelse af betalende medlemmer,ser bedre ud i forhold til de sidste pr. år. Der er d.d. 78 betalende medlemmer i klubben, og der er sendt rykker ud til dem der mangler at betale.

- Der er stor fremgang i budgettet, både i forhold til de forrige år, men også allerede efter 1. kvt. af 2015, ser det ud til at kunne blive endnu et rigtig godt år for klubben.

- Der en fortsat opsparing til spejle i ridehus m.m. som indgår i årsbudgettet.

Såfremt der er klubmedlemmer der ønsker at modtage regnskab kan kassereren kontaktes.

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse.

- Bestyrelsens ønske er, at kontingentet fortsætter som hidtil med 270,-kr. For medlemmer til de er fyldt 18 år, og for voksne 410,-kr. om året.

- Rita kom med forslaget til, at alle unge under 25 år skal betale juniorkontingent.

Helle Bøgelund oplyser at der pt. er tre unge i klubben, mellem 18 og 25 år, der er 2 ud af de 3 tilstede og de tilkendegav begge positiv respons at fastholde kontingentet som der er.

- Rita kom med forslaget om ”Familiekontingent” bliver indført igen, dette vil bestyrelsen tage til efterretning og drøfte ved et kommende bestyrelsesmøde, om dette kunne være en mulighed for rideklubben. Da der skal regnes på hvad det kan have af økonomisk betydning for rideklubben, også i forhold til DRF og D4.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg, det er Heidi Larsen, Alexia Larsen, Alice Flygenring samt Helle Bøgelund.

Daiga Larsen ønsker ikke genvalg. En stor tak skal lyde til Daiga for det arbejde hun har gjort for klubben gennem flere år.

- Valgt til bestyrelsen blev

Heidi Larsen, Alexia Larsen, Alice Flygenring, Helle Bøgelund og nyvalgt i bestyrelsen blev

Dorthe Christensen.

Der var drøftelse om hvem og hvor mange der var på valg i år, da man siden 2013, hvor man truede med at lukke klubben, ikke har kunnet haft det naturlige fordeling med 2 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år. Konklusionen på dette blev at Heidi Larsen og Søs Larsen er valgt ind i 2014 og er således ikke på valg får i år 2016.

Alice Flygenring er valgt ind i 2013, og er på valgt i 2015. Helle Bøgelund valgt som suppleant i 2013, og hurtigt p.g.a. frafald i bestyrelsen ikke længere var suppleant, men som bestyrelsesmedlem, ligeledes også er på valg i år.

Når bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamling, tager bestyrelsen beslutning om hvem der er på valg i 2016 og hvem der er i 2017, så længe formand og kassere ikke er på valg samme år. Dog skal der huskes på at et bestyrelsesmedlem til hver en tid har lov til at trække sig fra bestyrelsen af.

6. Valg af suppleanter.

Jane Reimann og Preben Andreasen er valgt som suppleanter.

7. Evt. valg af juniorrepræsentanter.

Der var en stor respons på juniorrepræsentanter, og valget faldt på:

Manja Vang Olsen blev valgt som juniorrepræsentant, Ellen Falkenborg Lorenzen blev valgt som juniorsuppleant.

8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleanter.

Janus Matzen var revisor i 2014, men vælger at stoppe da hans datter, Lucy ikke er medlem af rideklubben mere. Bestyrelsen sige tak til Janus for hans tid.

Som ny revisor blev valgt: Ole Christensen

9. Overrækkelse af Vandrepokaler.

Der blev overrakt statuetter til 1.,2. og 3. plads vinderne af Rideskole cuppen.

Rideskole cuppen

1.pladsen Fiona Reimann

2.pladsen

3.pladsen

og til Rangliste vinderne blev der til alle 1.pladserne overrakt vandrepokal samt statuetter til alle 2. og 3. plads vinderne.

Rangliste placeringerne for Dressur pony

1. pladsen: Josefine Bøgelund / Hr. Karlsson

2.pladsen: Matilde Kjeldahl / Prinsen

3.pladsen: Ellen Falkenborg Lorenzen / Troja

Rangliste placeringer for Dressur hest

1.pladsen: Maria Strandberg Jakobsen / Hefaistos

2.Pladsen: Alice Flygenring / Serebro OX

3.pladsen: Mette Hansen / Faveur

Rangliste placeringer for Spring pony

1.pladsen: Mie Larsen / Sparki

2.pladsen: Josefine Bøgelund / Hr. Karlsson

3.pladsen: Laura Lyngdorff Jensen / Hilde Skova

Rangliste placeringer for Spring hest

1.pladsen: Alice Flygenring / Serebro OX

2.pladsen: Gitte Gerber / Zergio

3.pladsen:Gite Gerber / Sparkling Diamond

Der var rosetter til alle 1.,2., og 3. pladserne.

10. Ændring vedr. vandrepokaler.

- Der er følgende ændringer vedr. vandrepokalerne, som er vedtaget fra og med 2015, at ingen rytter kan få ejerskab over en vandrepokal – Det betyder at selvom den samme rytter vinder den samme rangliste 3 år i træk, forbliver pokalen klubbens ejendom. Bestyrelsen udarbejder et skriv om dette, der kommer til at ligge på hjemmesiden.

- Konklusion:

Vandrepokaler bliver i klubbens ejendom.

Når denne pokal bliver afleveret, får man en mindre pokal/statuette.

Vandrepokal bliver udleveret i et år + man kan få en gave. (afhængig af klubbens økonomi)

Samt at der fremover vil være statuetter til alle 2. og 3. placeringer på Ranglisterne samt rideskole cuppen, i stedet for som tidligere kun til 1.pladserne.

11. Eventuelt andet.

- Selv om der de seneste små 2 år er kommet meget mere fællesskab og kammeratskab i klub, har

bestyrelsen et ønske om at skabning endnu mere fællesskab / klubånd og kammeratskab, et ønske om at der skal være plads til alle i klubben og at alle skal have der godt. Derfor har bestyrelsen taget beslutning om at der fremover også vil være en pokal / statuette eller 2 med titlen ” Årets klubmedlem” og ”Den gyldne hånd”. Først nævnte vil være en hvor alle klubbens medlemmer kan indstille et andet medlem og at det derefter er alle klubbens medlemmer der kan stemme på de indstillede kandidater, den anden er en som bestyrelsen vælger, dette behøver ikke være et medlem af klubben, men kan være en med en anden form for tilknytning til klubben eller en helt ud fra der blot har gjort noget helt særligt for klubben.

Ridemærker:

- 1, 2,3 og 4?

- Hvornår?

- Ridemærke 3, bliver påbegyndt. Der mangler et par stk. før der kan startes hold op, så vi håber alle på at der snart kommer et par stykker til.

Bestyrelsen siger tak for god ro og orden ved mødet og ønsker alle rytter held og lykke i det nye år.

 

Generalforsamling 12/3 2014

Generalforsamling den 12.marts 2014

Fremmøde: 22 peroner

Alice bød alle velkommen.

Generalforsamling dagsorden

 1.    Valg af dirigent

Helle blev valgt som dirgent.

 

2.    Bestyrelsen aflægger beretning

Alice aflægger beretningen.

 "Året 2013 i Stenlille Rideklub, startede med fastelavn. Det blev en rigtig hyggelig dag, med en masse fine udklædte børn, som var mødt op.  

D. 28. marts blev der afholdt et meget hyggeligt E-stævne med starter både for klubbens medlemmer samt rideskole-elever. En stor tak til alle hjælpere, samt et stort tillykke til alle de dygtige SLS – ryttere. 

Den 15. juni blev der afholdt sommerfest, trods ikke så mange mødte blev det en dag med masser af hygge og sjove lege for børnene. Vi gentager sommerfesten til næste år og håber på større fremmøde.

Igen i år blev der afholdt ridelejr i sommerferien. . Der blev rigtig hygget igennem. Der var bl.a. strigekonkurrence, dressurundervisning og opvisning. Jeg har kun hørt godt, fra folk der har deltaget. 

Den nye indtrådte bestyrelse har fået penge til et nyt dommerhus til springbanen og denne er blevet stilt op. Peter har været så fantastisk og få aftaler i hus omkring nye spring, så rideklubben har også fået 5 nye spring til springbanen. 

Den 17-18 augiust blev der afviklet klubmesterskaber i dressur og spring. Vi fik fundet klubmesterne,  Det var en dejlig weekend, med en masse startende ekvipager, store som små. Hele stævnet forløb rigtig godt, med en rigtig dejlig stemning. Stort tillykke til de startende equipager og tusind tak til alle dem som hjalp og gjorde denne weekend mulig!  

I. dec. var der julehygge i klubben, hvor alle kunne få gløgg, kakao og æbleskiver. Hvor de små kalde julemanden frem og fik slikposer. Tak til alle der mødte op. Det var bare så hyggeligt.

Så nåede vi til år 2014, og vi er alle forhåbentligt kommet godt igennem nytår, og er nu klar til en masse nyt og spændende i år 2014. Sneen er kommet og er også forsvundet igen og foråret er på vej. Medlemmerne har allerede været til stævne en del gange i det nye år, men husk usk at indberette dette til championatsholderen senest 1 måned efter stævnestarten, ellers gælder resultatet ikke. Dette er en ny regel, da det er svært at holde styr på alle resultater, hvis man som person kommer med en hel bunke sidst på året.

Kommende aktiviteter i 2014:

17. april: E-stævne for klubbens medlemmer, samt rideskoleelever

10-11 maj : Udvidet stævne i dressur begge dage

28-29. juni: Udvidet stævne for hest/pony i dressur og spring

16-17 august: Udvidet stævne for hest/pony i dressur og spring

Derudover vil der være Sommerfest, aktivitetsdage, julehygge og meget meget mere. 

Til slut vil jeg gerne, på bestyrelsens vegne, takke alle hjælpere, sponsorer og ryttere, som har hjulpet os igennem år 2013. Det er utroligt dejligt med så meget hjælp fra alle. Uden jer - intet stævne!

Til slut en stor tak til Jørgen og Rita, som altid er der, når man har brug for dem. Tusind tak for jeres indsats.

Jeg vil til slut ønske alle om et godt år 2014 med stævner og hygge i SLS.”

 

Der blev uddelt præmier til følgende vindere:

 

Rideskole Cup:
1. plads Amanda Lund
2. plads Katrine Kofoed
3. plads Fiona Reimann

Vandrepokalerne gik til vinderne af samt der blev uddelt rosetter til anden og trejde placen:

Rangliste / Hest dressur - Line Hansen og Windahls Zafir
Rangliste / Hest spring - Gitte Gerber og Zergio

Rangliste / Pony dressur - Fie Skjødt og Mystiq

Rangliste / Pony spring - Mie Larsen og Sparki

 

Årets voltigør blev Lucy Le Maistre Matzen

 

3.    Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Peter fremviste regnskabet for 2013. (se det i bilaget - //drive.google.com/file/d/0B_utzAwSbmPYMGlZS1dPRDFvSTQ/edit?usp=sharing).

  

4.    Fastsættelse af kontingent

Kontinget bliver fastholdt det vil sige

270 kr. for unge aktive medlemmer

410 kr. for aktive voksne

 

5.    Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Både Heidi Nielsen og Peter Larsen trækker sig fra bestyrelses arbejde

 

Til bestyrelsen blev valgt Alice Flygenrig, Helle Bøgelund, Daiga Larsen, Alexia (Søs) Larsen og Heidi Larsen. Pia Haugaard blev valg med fuldmagt.

 

Hans Henrik Kofoed valgte at stille sig som suppleant.

 

Bestyrelsen vil selv konstituere sig og fordele poster på den førstkommende møde.

Formand -

Næstformand –

Kasser –

Bestyrelsesmedlem -

Bestyrelsesmedlem -

 

 7.    Valg af repræsentanter og suppleanter til de forskellige udvalg så som juniorudvalg, stævneudvalg og andre

Medlemmer blev spurgt om hvor mange og hvilke udvalg kan de se i vores klub.

Blev enighed at vi ikke behøver at fastsætte nogle udvalg, men de bliver oprettet efter behov.

 

8.    Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Til revisor blev valgt Janus Matzen.

 

 1. Eventuelt

Sandra kom med indsigelse vedrørende klare retningslinier om ranglister.

Der blev snakket om

 

Rita kom med at der skal komme tydeligt girokort eller andet om nu er det tid at betale kontingent.

Vi kigger på det.

 

Peter har fået vin af Rita som tak for hans kasser arbejde.

 

Gitte og Alice fik chokolade som tak for hjælpen med undervisningen.

 

Bestyrelsen uddelte blomster både til Peter som tak og til Rita /Jørgen.

Generalforsamling 14/3 2013

Referat af Generalforsamling den 14.marts 2013

 

Fremmøde: 29 peroner

Trine bød alle velkommen.

 

Trine og Heidi uddelte præmier til følgende vindere:

 • Rideskole Cup:
  1. plads Christina Larsen
  2. plads Cathrine Broe
  3. plads Sara Dyhr
 • Vandrepokalerne gik til vinderne af:

Rangliste / Hest dressur - Maria Jakobsen og Drisdals Faith
Rangliste / Hest spring - Sandra Støvring Larsen og Kentucky Charlie
Rangliste / Pony dressur - Asta Envoldsen og Timmy Boy
Rangliste / Pony spring - Mie Larsen og Sparki

 • De flotte klubmester dækner gik til:
  Michelle Bennicke Bracher og Zergio som blev Klubmester i Hest dressur
  Sandra Støvring Larsen og Sr. Melekov
  OX  som Klubmester i Hest spring
  Fie Skødt og Hermeline blev Klubmester Pony dressur og
  Mie Larsen og Sparki blev Klubmester i Pony spring

 

Rita overakte medalje til Kirstine Rasmussen som blev årets voltigør.

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

Trine  blev valgt til dirrigent

2.      Bestyrelsen aflægger beretning

Tina aflagde bestyrelsens beretning:

 

”Vi overtog Sportrideklubben  den  19. december 2012, da den forrige bestyrelse ville nedlægge klubben  primært på grund af dårlig økonomi.

Vi har i den forgangene tid haft 4 møder fælles og flere møder på kryds og tvær i bestyrelsens. I nogle af møderne har Rita og Jørgen også deltaget.

Vi har konstitueret os således:  Trine  er formand og vores kontaktperson til DRF og Distrikt 4. Heidi er næstformand. Hun er vores gode hjælper ved arrangementer m.m. Peter er kasser. Daiga er pr. kvinde og styre hjemmesiden. Tina er menigt medlem, men har fokus på sponsering. Vores 2 suppleanter har trukket sig, så det blev et kort men godt samarbejde.

Vores første fokusområde har været at få et overblik over klubbens Økonomi:

Vi har skulle bruge noget  tid på at få de gamle regnskaber for 2012, men dem har vi nu og de er godkendt af den forrige bestyrelses revisor.

Det er svært at få et overblik over det gamle regnskab, da der ikke er noget system i bilag. Men vi har ikke umiddelbart  kunne konstatere noget vi tror, vi kan gøre den forrige bestyrelse økonomisk ansvarlige for, og vi er blevet enige om, at vi skal bruge så meget krudt på at forsøge at rede klubben, at vi her i bestyrelsen ikke har ressourcer  til at vende hver en detalje i et gammelt regnskab.

Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at bevare ride klubben har vi ment, at det var vigtigt at give nogle tilbud til klubbens medlemmer. Så vi på sigt laver en rigtig god rideklub, som folk har lyst til at være medlem af.

Vi har også haft fokus på hjemmesiden, som vi gerne vil gøre bedre. Vi er i første omgang blevet enige om, at justere på den nuværende hjemmeside, så den på sigt fremtræder mere positiv.

Vi har planlagt følgende arrangementer:

Søndag den 10. februar kl. 13.00:

Fastelavnsfest. Arrangør var Rita og Jørgen. Bestyrelsen hjælp til

Søndag den 10. marts. Kl. 11-14.00:

Forkæl en dejlig hest.  Med fokus på hvordan man håndter, passer og plejer en hest. Målgruppe. Rideklubbens mindste ryttere. Detsvære blev arrangementet aflyst der det var ingen tilmelde. Dette Bestyrelsen vil tage i betragtning og evaluere måden tilmelding skal fremadrettet foregår.

Torsdag den 28. marts:

Dressurstævne for klubbens medlemmer. Arrangør Rita og Jørgen.  Bestyrelsen hjælper til

Lørdag den.  18 maj:  

Arbejdsdag fra 10.00 til 16.00

Mandag den. 20.maj:

Volti stævne Stenlille

Søndag den 2. juni:

Udendørs springstævne

Lørdag den 17. august

Udendørs springstævne og klubmesterskab

Søndag den 18. august

Dressurstævne og klubmesterskab.

Lørdag den 21. september:

Loppemarked i medborgerhuset Stenlille. Kl. 10.00

Søndag den 1. december:

Juletræsfest. Arrangør Rita og Jørgen. Bestyrelsen hjælper til

 

Det er en stor opgave at forbedre tilbud og klubbens økonomi ,så vi får brug for Jer  menige medlemmers  opbakning og støtte ved stævner , udvalg m.m.”

 

Efter denne beretning blev der debat vedrørende hvordan klubmesterskabet skal afholdes. Her fortalte bestyrelsen at grundet at afholde det over en gang er at den tidligere bestyrelse ikke havde ansøgt distriktet om stævner for året 2013 og den nye bestyrelse er meget nye i det og derfor starter man i det små.

 

3.      Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Peter fremviste regnskabet for 2012. (se det i bilaget).

Jørgen og Rita har ønsket at tage mapen med bilagerne med hjem og kigge på dem, der bilagsmappen er temelig rodet. Dette er også givet til dem.

Der er blevet udsendt 116 giro, men kun 65 medlemmer har betalt kontingentet til d.d.

 

Der blev stillet spørgsmål vedrørende skovkort til Sorø stiftelsen og om de nye regler vedrørende dette. Betyrelsen lover at undersøge dette og senere lægge et link på hjemmesiden angående dette.

4.      Fastsættelse af kontingent

Det indkomne forslag blev drøftet. Forslaget gik ud på at

 

”§ 7 ændring af kontingent:

børn under 7 år 200,- kr.

aktive børn og voksne 275,- kr

støttemedlemmer 200,- kr.

og at  den ½ årlig kontingent genindføres til dem som starter som nye medlemmer efter sommerferie

børn under 7 år 125,- kr.

aktive børn og voksne 150,- kr.

støttemedlemmer 100,- kr.”

 

Der klubens kontingent ligger forvegen i det lave ende bliver der ikke lavet om på. Alle medlemmer som betaler den fulde medlemskab til årets udgang og de nye efter sommerferien tæller med ved indberatning til Dansk rideforbund og Sorø kommune og derfor vil det blive et udgift for kluben at de nye medlemmer vil kun betale halv medlemskab.

Betyrerlsen lover at undersøge nemere om sagen og muligheder for ændringer og genninførelsen af den ½ årige kontingent.

Der blev også nævnt om at alle udvalgsformand kan trækkes fra med hensyn til indberatning til Dansk rideforbund. Bestyrelsen vil undersøge også denne sag nærmere.

5.      Behandling af indkomne forslag

Der er modtaget forslag med hensyn til §15

”§ 15 ved opløsning af rideklubben tilfalder

alle materialer rideskolen”

 

Der var ingen indsigelser til ændring, så ændringen blev vedtaget.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Den nuværende bestyrelse blev valg til at fortsætte i klubben

Formand - Trine Roslyng Johansson

Næstformand – Heidi Nielsen

Kasser – Peter Larsen

Bestyrelsesmedlem - Daiga Larsen

Bestyrelsesmedlem - Tina Larsen

7.      Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ingen meldte sig til supleantposten så bestyrelsen fortsætter uden suppleanter.

8.      Valg af repræsentanter og suppleanter til de forskællige udvalg så som juniorudvalg, stævneudvalg og andre

Medlemmer blev spurgt om hvor mange og hvilke udvalg kan de se i vores klub.

Blev enighed at vi skal have stævneudvalg og selvstændige indenfor både dressur, spring og volti.

Der blev foreslåget også at have et vælfærdsudvalg som skal komme med ideer til kurser, tage og organisere evt. ture til store spring/dresur stævner og organisere evt. festarangementer osv.

 

Til Dressur udvalg meldte sig og dermed blev valgt:

Fie Skødt, Mie Andersen, Maria Jacobsen, Katrine Pedersen og Sandra Støvring Larsen.

 

Til Spring udvalg meldte sig og dermed blev valgt:

Kirstine Rasmussen, Sara Dyrh, Catrine Broe, Sandra Støvring Larsen

 

Til Voltigerings udvalg meldte sig og dermed blev valgt:

Trine Johansson, Tina Larsen og Daiga Larsen

 

Der blev aftalt at alle i kluben kan melde sig i de forskellige udvalg der klubben har brug for alle de hjælpende hænder.

 

9.      Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Pia Støvring blev valgt som revisor

10. Eventuelt

 Intet til punktet.

 

Generalforsamling 26/1 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I

STENLILLE SPORTSRIDEKLUB.

D.26.01.2012 kl.19.30-22 på Stenlille skole .

 

Fremmødte: 26 personer

Inden starten af generalforsamlingen uddelte Rita præmier til rideskoleeleverne. En præmie gik til Freja, fordi hun var den mest stabile mødedeltager. Og Mille har vundet 3 gange i LD1 og Sara er blevet klubmester i LD1. Fie er blevet klubmester i LC og Maja blev klubmester i  LD hest og Fie blev klubmester i LD.

Dagsorden:

Dorte bød velkommen.

 1. 1.      Valg af dirigent.

Gerhard Jensen blev valgt til dirigent

 1. 2.      Valg af referent

Heidi Bjerregaard blev valgt til referent.

 1.  Bestyrelsen aflægger beretning:

Se bilag

Der var ingen spørgsmål til beretningen. Den blev godkendt.

 1. 4.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Der har været et mindre underskud i 2011.

Regnskabet for 2011 er godkendt.

Budgettet for 2012 er omdelt på generalforsamlingen.

 

 1. 5.      Fastlæggelse af kontingent for 2013.

Bestyrelsen foreslår, at der ingen kontingentstigning vil blive i år 2013.

Forslaget er godkendt.

 

 1. 6.      Der vælges bestyrelsesmedlemmer.

 Der skal vælges 2 for 2 år og 1 for 1 år.

 Dorte modtager genvalg.

 

Dorte blev genvalgt.

Karina Rotbøl blev valgt.

Martin Thomsen blev valgt for 1 år.

Pia Støvring blev valgt.

 

 

 1. 7.       Valg af suppleanter til bestyrelsen – 2 for 1 år.

Connie Nielsen blev valgt for 1 år.

 

 1. 8.     Valg til Stævneudvalget.

Henrik Hansen blev valgt.

Jette Voss Nielsen blev valgt.

Sandra Larsen blev valgt.

Betina Haupt blev valgt.

Michelle Bracher blev valgt.

Rasmus Fransson blev valgt.

 

 1. 9.     Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter

Fie Skødt blev valgt.

Maja Hofdam blev valgt.

Sara Dyhr blev valgt.

Cecilie Birkedal blev valgt.

 

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

Gerhard Jensen blev genvalgt til revisor. Til suppleant blev valgt Pia Støvring

 

 

 

 

 

11. Behandling af indkomne forslag:

Sidste år var der et forslag til ændring i vedtægten §2:

 

Sidste linje forslås slettet: ”Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet på Stenlille Rideskole.”

Der blev enighed om at udsætte behandlingen af forslaget til næste års generalforsamling, fordi det bør undersøges, om bortfald af denne bestemmelse har indflydelse på muligheden for at modtage tilskud fra Sorø Kommune.

         

Den kommer nu til at hedde:

§2

Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne af udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

Ellers var der ikke flere indkomne forslag.

 

12. Eventuelt.

Der blev spurgt om skovkort:  Klubben vil derfor undersøge om der kan gives rabatordning når man rider i skoven.

 

Rita synes det er synd der ikke bliver holdt et distancestævne samt voltigeringsstævne i år. Dorte svarede at det er planen der kommer til at være distancestævner til næste år. Dorte informerer at datoerne for stævnerne er gennemgået og godkendt af stævneudvalget og Jørgen og Rita.

Der kom et spørgsmål om vi selv kunne lave et, interne distancestævne. Så længe det er internt skal bestyrelsen godkende det og der skal findes nogle personer som vil stå for det, så kan man godt.

 

Der kom et spørgsmål om man skulle gå til undervisning for at låne rideskoleheste/ponyer til rideskolestævnerne. Det skal man!

 

   

Forældre, til børn der har været medlem af SLS i mindst 3 måneder, er valgbare til bestyrelsen uden selv at være betalende medlem.

På klubbens hjemmeside vil dette blive slået op og hvis der er nogen der har indsigelser, vil der bliver indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvor dette ene punkt vil blive drøftet.

 

 

 

Gerhard takkede for god ro og orden

 

Herefter var generalforsamlingen slut!

 

Bestyrelsen takkede:

 

Gerhard som fik en masse forskellige øl som tak for hjælpen

 

Tak til Rita og Jørgen som fik blomster og vin

Pokaler til springpokal og dressurpokal gik til Sandra samt chokolade og blomster.

Distancepokal til Tina Brataika

Michelle fik en stor tak samt en erkendtlighed og chokolade for hendes arbejde med den gamle hjemmeside og kæmpe støtte ved alle vores stævner.

Underviserne får også en lille erkendtlighed.

Jane som har været formand for bestyrelsen, men er stoppet, får også en buket blomster.

Rita synes at Pia Støvring skal have et klap fordi hun altid er forgangsmand til vores stævner.

 

 

Bilag.

 

Årsberetning 2011

 

 

Vores bestyrelse begyndte arbejdet i marts 2011.

 

Bestyrelsen kom til at se således ud:

 

Formand – Jane

Næstformand – Dorte

Kasser – Lotte

Sekretær – Allette  

Bestyrelsesmedlem – Heidi

Suppleant – Yvonne

Suppleant - Connie

 

Ungdomsudvalget kom til at bestå af Emma Dyhr og Sandra Støvring.

 

I løbet af året bliver bestyrelsen af forskellige grunde desværre halveret hvilket har betydet det har været et hårdt år i bestyrelsen.

 

Stævneudvalget kom op og kører og det har fungeret rigtig godt, vi afholdte 3 interne dressur stævner som til sammen har givet et fint overskud. Tak til alle dem der altid giver en hånd med, uden jer ville det ikke være så sjovt, som det er, at holde stævner.

 

Vi holdet også et voltigerings stævne, der gav et lille overskud. Igen siger vi tak til alle der træder til når vi har brug for hjælp.

 

Klubben har også holdt nogle gode og hyggelige arrangementer det forløbne år og deltagelsen stiger for hvert afholdt arrangement, sidst var juleafslutningen hvor vi var mellem 110 og 120 fremmødte.

Det er så dejligt for det giver os lysten og gejsten til at blive ved.

 

I maj holdte vi malerdag, hvor klubbens spring fik en tiltrængt opfriskning. Tak til alle der her hjalp til så vores spring kan klare et par år mere.

 

Klubben til fået tilskud til indkøb af en skurvogn/dommerhus. Så vi er på udkig efter en der kan opfylde vores behov.

 

Der er blevet søgt nogle fonde om hjælp til nyt springmateriel og vi håber at de vil hjælpe os.

 

Klubbens hjemmeside har fået nyt udseende, det er bestyrelsen der nu administrere den og den bliver brugt flittigt, det er vi glade for.

Vi vil også gerne sige tak til Michelle for hendes store arbejde de sidste år med hjemmesiden!

 

 

Vi vil også gerne takke Jørgen og Rita for året der er gået.

 

Vi håber på 2012 bliver endnu bedre.

Generalforsamling 10/3 2010

Referat af Generalforsamling i Stenlille Sportsrideklub

Dato: 10. marts 2010.

 

Fremmødte: 26 personer.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsen aflægger beretning

 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jane, Lotte modtager genvalg - Jonna udtræder af bestyrelsen,

Der skal vælges min. 2 for 2 år, meget gerne 2 mere for 2 år.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen – 2 for 1 år.

Rie udtræder som suppleant.

8. Valg af udvalg (voltigering og ungdomsudvalg).

Ulla Boesen vil gerne være med i voltigeringsudvalg.

Pia Støvring, Gitte Gerber og Dorte Møller vil gerne være med i stævneudvalg (der skal

bruges i alt 10 personer til stævneudvalget ).

9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

11. Behandling af indkomne forslag (1)

12. Eventuelt

 

Ad 1. Gerhard Jensen valgt til dirigent.

 

Ad 2. Allette Bundgaard valgt til referent.

 

Ad 3. Bestyrelsesformanden aflagde beretning.

Beretningen findes som bilag nr. 1.

 

Ad 4. Det reviderede regnskab fremlagdes til godkendelse. Der blev tilknyttet følgende kommentarer: Budgettet er stort set overholdt og regnskabet afsluttes med et lille overskud. Dette er godt set i lyset af at året har budt på faldende tilskud og rådighedsbeløb fra kommunen.

 

Udgifter: Kontoudgifterne (Frimærker) er store. Dette skyldes et stort arbejde med at inddrive klubkontingentet og udsende rykkere. Det ser dog umiddelbart ud til at indsatsen med inddrivelsen har båret frugt. Indtil videre har langt flere betalt kontingent for 2011 rettidigt. Det forslås fra salen at kontingentopkrævninger udsendes via mail, da det vil spare udgiften til frimærker. Det er noget bestyrelsen arbejder på. Udfordringen er lige nu at få fat i medlemmernes mailadresser. På hjemmesiden kan man indtaste sin mailadresse og modtage infomails fra klubben. Håbet er at mange vil gøre dette, så vi får mulighed for at lave udsendelser på mail.

 

Bonus: Medlemmer som handler hos Byø Horse & Rider får 10% rabat. Rideklubben får et beløb svarende til en procentdel af det, som medlemmerne handler for

 

Regnskab derefter godkendt.

 

Ad 5. Bestyrelsen foreslår en mindre kontingentforhøjelse gældende for 2012:

 • Børn: 270 kr./år

 • Voksne: 410 kr./år

 • Familie: 700 kr./år

 

Kontingentet godkendt.

 

Spørgsmål fra salen om hvorvidt klub-kontingent dækker brug af de udendørs faciliteter. Det gør det, men af sikkerhedsgrunde er det kun voksne som må bruge springbanen. Derudover dækker kontingentet også skovkort. Ridehuskort er ikke dækket af kontingentet.

 

Reglerne for skovkort/ridetegn blev drøftet. Siden generalforsamlingen er der kommet besked fra Sorø Sportsråd om, at aftalen med Sorø Akademis Skovdistrikt vedr. ridetegn er blevet ændret. Reglerne vil blive slået op på klubbens hjemmeside.

 

Ad 6. Jane Nielsen og Lotte Bing Nielsen genvalgt.

Derudover blev Heidi Bjerregaard valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 

Ad 7. Yvonne Grønkjær valgt som 1. suppleant.

Connie Nielsen valgt som 2. suppleant.

 

Ad 8.

Voltigeringsudvalg: Ulla Boesen indtræder i udvalget

 

Ungdomsudvalg: Maria Grønkjær, Nikoline Wiidenrath Brandtoft Hansen og Sara Christensen fortsætter. Derudover indtræder Ida Løvelund Vestergaard.

 

Stævneudvalg: Følgende personer indtræder:

 • Pia Støvring

 • Gitte Gerber

 • Dorte Møller

 • Bjørn Denninger

 • Karina Rothbøl

 • Birthe Christensen

 • Rita Hansen

 • Maria Grønkjær

 • Nikoline Wiidenrath Brandtoft Hansen

 • Martin Christiansen

 

Der har udviklet sig en praksis med at alle klubmedlemmer som deltager i et stævne skal hjælpe 1 time før eller under det pågældende stævne. Der blev stillet spørgsmål fra salen om hvad reglerne er for medlemmer som kun bruger medlemskabet til at deltage i stævnerne. Bestyrelsen drøfter dette på et kommende møde.

 

Ad 9. Emma Dyhr fortsætter som ungdomsrepræsentant. Ida Løvelund Vestergaard udtræder i stedet vælges Sandra Støvring. Der blev ikke valgt suppleanter.

 

Ad 10. Gerhard Jensen genvalgt som revisor.

Kurt Løvelund Pedersen valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 11. Som meddelt i dagsordenen stiller bestyrelsen forslag om følgende vedtægtsændring:

Vedr. § 11

Forslag til ændring: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger (ved en fejl var angivet 14 dage) før generalforsamling – mod nuværende vedtægt: senest d. 31.1.

Forslaget vedtaget

 

Derudover har bestyrelsen efter dagsordenens udsendelse truffet beslutning om at forslå yderligere to ændringer i vedtægterne. Dette er sket efter henvendelse fra Sorø Kommune for nylig om, at vedtægterne skal opfylde Folkeoplysningslovens regler til vedtægter. Tilskuddet fra kommunen er afhængigt af, at vedtægterne opfylder reglerne.

 

§ 5 forslås udvidet med følgende:

”Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.”

 

§ 12 forslås udvidet med følgende:

”Ændringer til disse love vedtages af generalforsamlingen.”

 

Set i lyset af ændringernes vigtighed forslog dirigenten at forslagene blev behandlet. Hvis imidlertid nogen deltagere havde indvendinger eller var i tvivl om noget, skulle forslagene udskydes og behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Der var ingen indvendinger fra salen og begge forslag blev derfor vedtaget.

 

Derudover var indkommet forslag om ændring af § 2:

Sidste linje forslås slettet: ”Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet på Stenlille Rideskole.”

Der blev enighed om at udsætte behandlingen af forslaget til næste års generalforsamling, fordi det bør undersøges, om bortfald af denne bestemmelse har indflydelse på muligheden for at modtage tilskud fra Sorø Kommune.

 

Ad 12. Det er vigtigt at stævneudvalgets arbejdsopgaver bliver tydeliggjort, så ikke der opstår usikkerhed om hvilke opgaver, der er stævneudvalgets og hvilke der er bestyrelsens.

 

Herefter sluttede generalforsamlingen.

 

Uddeling af pokaler:

 • Springpokal: Sandra Støvring

 • Vandrepokal distanceridning: Tina Batajka

 • Årets voltiger: Ida Løvelund Vestergaard

 

Bestyrelsen ønsker at takke:

 • Rita og Jørgen for støtte i årets løb.

 • Michelle, Gitte, Anne Katrine, Jette og Amanda for indsatsen med undervisningen i årets løb.

 • Endvidere stor tak til Michelle for bestyrelse af hjemmesiden samt stor indsats til stævnerne.

 • Gerhard for hjælpen i forbindelse med Generalforsamling.






Bilag se næste side.


Bilag 1.

 

Bestyrelsens beretning 2010/11

 

Den nye bestyrelses arbejde startede i marts 2010.

Bestyrelsen kom til at bestå af Jane formand, Anja næstformand, Lotte kasserer, Dorte bestyrelsesmedlem, Allette bestyrelsesmedlem og Jonna suppleant.

I ungdomsudvalget kom Ida og Emma.

Anja stoppede i sommer og Lotte blev næstformand og Jonna bestyrelsesmedlem.

 

Det har været rigtig godt med lidt flere medlemmer i bestyrelsen end vi havde det foregående år og vi har bestemt ikke ligget på den lade side.

Vi har nydt godt af, at vi nu har lidt mere viden og erfaring og hurtigt i foråret fik vi nogle gode udvalg op at stå.

Der er mange ting der er blevet nemmere og der har været lidt mere energi til, at afholde arrangementer og stævner.

Vi kom godt i gang i foråret, vi startede hårdt ud med et stort stævne, nemlig voltigeringsstævnet i maj med ca. 100 startende.

Der var stor hjælp fra hele bestyrelsen, rideskolen, undervisere og forældre.

Det forløb rigtig godt, med et pænt overskud.

 

Vi har holdt tre vellykkede dressurstævner i løbet af året, alle med pæne overskud og pæn tilslutning.

 

Vi har haft arbejdsweekend.

 

I oktober holdt klubben halloween for første gang– der var rigtig flot fremmøde. Alt gik rigtig godt og vi har allerede vedtaget, at det skal være en tilbagevendende begivenhed.

 

Julearrangement har vi også haft, det var som altid hyggeligt.

 

I søndags havde vi fastelavnsarrangement med bl.a. ringridning, der var også pænt fremmøde og fine udklædninger.

 

Klubben har fået børneattester på alle personer, der har med eleverne at gøre, samt alle i bestyrelsen. De bliver fornyet hver år.

 

Vi har lavet en årsplan, som kan ses på hjemmesiden, - som Michelle lægger et stort arbejde i.

 

Der er blevet oprettet en støtteforening til voltigering, som har det formål at støtte voltigererne økonomisk og der er indkøbt ny voltigeringshest, som er indkøbt for penge som voltigerne selv har tjent, medlemskaber til støtteforeningen , andelsbeviser, samt sponsorater.

Gitte, Rita og Jørgen har lagt et stort arbejde i at kigge på hest og hente hest i Jylland.

Thomas sørger for, at voltihjemmesiden hele tiden er opdateret, det sætter vi også stor pris på.

 

Klubben arbejder på at få et stævneudvalg op at køre og vi har allerede tilkendegivelser fra en del personer, som vil være med i udvalget.

 

Vi har fået tilskud fra Sorø kommune til, at istandsætte dressur og springbane, vi har også brug for arbejdskraft. Så alle er velkomne til vores malerdag d.1 maj.

 

Stenlille Sportsrideklub´s medlemmer har også gjort det godt ude i landet bl.a. har vi nogle meget dygtige distanceryttere og dressurryttere, ligesom vi har nogle meget dygtige voltigere. Så der er heldigvis en masse dygtige udøvere som vi skal kæmpe og arbejde for i klubben.

Og så har vi også en masse søde, dejlige ryttere som skal have det sjovt og lære, en masse nyt på rideskolen og i klubben.

 

Vi arbejder på at få ridemærkeundervisning, men mangler underviser

 

Stenlille Sportsrideklub har haft et godt og konstruktivt år og vi ser frem til lidt flere bestyrelsesmedlemmer og til, at vi får stævneudvalg godt i gang.

 

Klubben vil i 2011 arbejde på at få vores målsætning på skrift, som derefter vil komme på hjemmesiden.

 

I øvrigt vil vi opfordre alle til at bruge hjemmesiden meget mere, bestyrelsen vil i samarbejde med Michelle prøve at få den helt op at køre, Michelle har allerede lagt et meget stort arbejde i det. Stor tak til Michelle for det.

 

Tak til Rita og Jørgen for jeres hjælpsomhed.

 

Tak til alle der har hjulpet, det værdsætter vi højt, det er ikke altid vi får sagt ordentligt tak, men vi er rigtig glade for al den gode hjælp vi får, der er rigtig mange

som hjælper til, - hvilket også er nødvendigt - klubben kan kun overleve og eksistere, hvis vi alle hjælper hinanden.